card-img

Description

Yoke CGA 940 x Insufflator Yoke, 7/16″ Flare, CO2 & O2 Mix. Pin Indexed Yoke Assemblies, Bay Corporation, Bay Corporation Insufflator Yoke, 7/16″ Flare, 9406.